Konkurs recytatorski “Na niebie Heweliusza”

1 mar­ca 2017r. Pani Bar­ba­ra Paster­nac­ka zor­ga­ni­zo­wa­ła z pomo­cą biblio­te­ki szkol­ny kon­kurs recy­ta­tor­ski.

Wzię­ły w nim udział dzie­ci z klas 0–3 i trój­ka dzie­ci z Przed­szko­la nr 23 z wycho­waw­czy­nią panią Moni­ką Rów­ną. Dzie­ci świet­nie przy­go­to­wa­ły się do kon­kur­su. Zachwy­ca­ły stro­jem i przy­go­to­wa­niem.

Wyni­ki kon­kur­su:

I miej­sce Oli­wia Bystrzak lat 6 przed­szko­le
I miej­sce Zofia Kie­lar kl. II B
I miej­sce Kac­per Cyl­ka kl. III A
II miej­sce Julia Krze­miń­ska lat 5 przed­szko­le
II miej­sce Woj­ciech Gaj­da­mo­wicz kl. III B
III miej­sce Julia Swir­kow­ska oddział 01
Wyróż­nie­nia:
Mak­sy­mi­lian Stę­pień lat 6 przed­szko­le
Hele­na Woja­kow­ska oddział 02
Karol Ste­fa­now­ski kl. II A
Wyróż­nie­nie za strój:
Oli­wia Bystrzak
Julia Krze­miń­ska

Wię­cej zdjęć w gale­rii