Dzień Otwarty w SOSW nr 2 w Nowym Porcie — “Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”

Dnia 01.03.2017r.  kla­sa IIId wraz z opie­ku­na­mi (p.Joanną Nowak i   p.Ulą Malic­ką)  była na Dniu Otwar­tym  w Spe­cja­li­stycz­nym Ośrod­ku Szkol­no — Wycho­waw­czym nr 2 w Nowym Por­cie.

Mie­li­śmy przy­jem­ność obej­rzeć przed­sta­wie­nie pt.“Królewna Śnież­ka i sied­miu kra­sno­lud­ków” w wyko­na­niu dzie­ci z tutej­sze­go przed­szko­la. Dzie­ci  z wiel­ka rado­ścią wystę­po­wa­ły na sce­nie. Były zna­ko­mi­cie przy­go­to­wa­ne przez swo­ich opie­ku­nów. Na koniec akto­rzy i ich opie­ku­no­wie zebra­li grom­kie bra­wa. Wszyst­kim bar­dzo podo­bał się występ.

Po wystę­pie został nam przy­dzie­lo­ny opie­kun, p.Katarzyna Zaręb­ska, któ­ra opro­wa­dzi­ła nas po Ośrod­ku i chęt­nie odpo­wia­da­ła na nasze pyta­nia. Zwie­dzi­li­śmy: kla­sę  lek­cyj­ną, w któ­rej ucznio­wie poka­za­li nam swo­je zeszy­ty i  pra­ce pla­stycz­ne, salę przed­szko­la i salę do reha­bi­li­ta­cji. W sali do reha­bi­li­ta­cji mogli­śmy poćwi­czyć na poszcze­gól­nych przy­rzą­dach.

Na koniec  wizy­ty każ­dy z nas otrzy­mał na pamiąt­kę zakład­kę do książ­ki, wyko­na­ną przez uczniów.

Wię­cej zdjęć w gale­rii