Wiosna w naszej szkole

Z nadej­ściem kalen­da­rzo­wej wio­sny w naszej szko­le poczu­li­śmy nowy zapał i ener­gię do dzia­ła­nia.

Na drzwiach sal lek­cyj­nych poja­wi­ły się ele­men­ty przy­rod­ni­cze przy­po­mi­na­ją­ce o poja­wie­niu się tej peł­nej życia pory roku.

Wię­cej zdjęć w gale­rii