Wkręć się” — charytatywna zbiórka nakrętek

Sza­now­ni rodzi­ce i opie­ku­no­wie,
Kocha­ni ucznio­wie,
Sza­now­ni pra­cow­ni­cy szko­ły,

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią prze­ka­zu­ję wam wiadomość,że od wrze­śnia w tym roku szkol­nym wspól­nie zebra­li­śmy 215 kg nakrę­tek. Od momen­tu pod­pi­sa­nia umo­wy w lutym 2016  z fun­da­cją hospi­cyj­ną , dla któ­rej zbie­ra­my nakręt­ki prze­ka­za­li­śmy ich  do dziś 455kg. 1kg nakrę­tek to  ok. 70 gro­szy dla potrze­bu­ją­cych.

Nakręt­ki w tym roku szkol­nym zbie­ra­my do koń­ca maja.

Ogrom­nie dzię­ku­ję za zaan­ga­żo­wa­nie całych rodzin w akcję “wkręć się”. Dzię­ki prze­ka­za­nym nakręt­kom poma­ga­my speł­niać  dzie­ciom marze­nia w gdań­skich hospi­cjach.

Opie­kun SU kl.4–6