Strajk — informacja dla Rodziców

W dniu 31.03.2017 r. nie­któ­rzy nauczy­cie­le będą uczest­ni­czyć w ogól­no­pol­skiej akcji straj­ko­wej orga­ni­zo­wa­nej przez ZNP.
W tym dniu lek­cje będą pro­wa­dzo­ne według dotych­cza­so­we­go pla­nu z ewen­tu­al­ny­mi zmia­na­mi (zastęp­stwa, odwo­ła­ne zaję­cia), o któ­rych zosta­ną poin­for­mo­wa­ni RODZICE.