Festyn w Schronisku Młodzieżowym

30 maja kla­sa IIb i II c były na festy­nie w schro­ni­sku mło­dzie­żo­wym na ul. Kar­tu­skiej. Mie­li­śmy wie­le atrak­cji do naszej dys­po­zy­cji: malo­wa­nie figu­rek gip­so­wych, nauka pierw­szej pomo­cy, kon­kur­sy wie­dzy o Gdań­sku, tań­ce, bań­ki mydla­ne, kon­kur­sy spraw­no­ścio­we. Każ­de dziec­ko wró­ci­ło z drob­nym pre­zen­tem po pysz­nym obie­dzie i smacz­nym cie­ście. Bar­dzo dzię­ku­je­my orga­ni­za­to­rom!

kla­sa IIb, IIc

Wię­cej zdjęć w gale­rii