Klasa III B na Politechnice Gdańskiej

1 czerw­ca 2017 r. uczest­ni­czy­li­śmy  w VIII Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Nauko­wej dla Dzie­ci Pol­skiej Aka­de­mii Dzie­ci.
Z uwa­gą wysłu­cha­li­śmy Wykła­du Duże­go Pre­le­gen­ta pana Andre Stern pt. „Zaba­wa- naj­lep­szy spo­sób na naukę”.

Zuzan­na Rataj­czak, lat 10, w swo­im Wykła­dzie Mło­de­go Pre­le­gen­ta,  inte­re­su­ją­co prze­ka­za­ła nam infor­ma­cje o ewo­lu­cji życia na Zie­mi i erze dino­zau­rów.

Obej­rze­li­śmy też film o pro­jek­cie „Pol­ska Aka­de­mia Dzie­ci”.  W „Ogród­ku mate­ma­tycz­nym”, przy­go­to­wa­nym przez wykła­dow­ców  i stu­den­tów, roz­wią­zy­wa­li­śmy nie­stan­dar­do­we zada­nia, łami­głów­ki i zagad­ki mate­ma­tycz­ne. Łatwo nie było, ale roz­wią­za­li­śmy zada­nia i otrzy­ma­li­śmy nagro­dy.  Dowie­dzie­li­śmy się, że war­to grać w sza­chy. Posi­li­li­śmy się piz­zą i wzię­li­śmy udział w ban­kie­cie z cze­ko­la­do­wy­mi fon­tan­na­mi.

Bar­ba­ra Paster­nac­ka

Wię­cej zdjęć w gale­rii