Nasz wicemistrz kaligrafii 2017

25 maja pierw­szo­kla­si­ści Ania Karaś i Szy­mon Bed­narz repre­zen­to­wa­li naszą szko­łę w III Mię­dzysz­kol­nym Tur­nie­ju Ład­ne­go Pisa­nia, któ­ry odbył się w SP 76 na Przy­mo­rzu.

Szy­mon zajął wyso­kie IV miej­sce. Ania zdo­by­ła tytuł GDAŃSKIEGO VICEMISTRZA KALIGRAFII 2017.
Gra­tu­lu­je­my!!!

Wię­cej zdjęć w gale­rii