Wycieczka rowerowa klasy III D

2 czerw­ca ucznio­wie kla­sy III d wybra­li się po lek­cjach na wyciecz­kę rowe­ro­wą. Prze­mie­rzy­li­śmy tra­sę z Nowe­go Por­tu przez Brzeź­no do Par­ku Reaga­na, gdzie zro­bi­li­śmy sobie prze­rwę na lody i zaba­wę na pla­cu zabaw Kra­ina Zaba­wy.  Wypo­sa­że­ni w kaski i kami­zel­ki poru­sza­li­śmy się po ścież­kach rowe­ro­wych. Nie­co zmę­cze­ni, ale zado­wo­le­ni wró­ci­li­śmy do szko­ły. Prze­je­cha­li­śmy 15 km. Dla nie­któ­rych z nas była to pierw­sza tak dłu­ga wypra­wa.

Wię­cej zdjęć w gale­rii