Sukces ucznia klasy 6c w Małej Olimpiadzie Matematycznej

Dnia 5.06.2017 r. tro­je uczniów naszej szko­ły bra­ło udział w I EDYCJI MAŁEJ OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ dla uczniów klas IV-VI szkół pod­sta­wo­wych orga­ni­zo­wa­nej przez Wyż­szą Szko­łę Spo­łecz­no – Eko­no­micz­ną w Gdań­sku.

Uczest­ni­cy olim­pia­dy mie­li za zada­nie wyka­zać się wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi mate­ma­tycz­ny­mi, któ­re są zawar­te w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej prze­wi­dzia­nej dla II eta­pu kształ­ce­nia.
Uczeń kla­sy 6 c Rafał Nie­myń­ski zajął II miej­sce w tej Olim­pia­dzie.
Wszy­scy ucznio­wie, któ­rzy wzię­li udział w kon­kur­sie, otrzy­ma­li upo­min­ki, a naj­lep­si dodat­ko­wo dyplo­my oraz nagro­dy rze­czo­we. Oprócz udzia­łu w kon­kur­sie ucznio­wie uczest­ni­czy­li w zaję­ciach w ramach któ­rych budo­wa­li i pro­gra­mo­wa­li robo­ty z kloc­ków Lego WeDo oraz two­rzy­li inte­rak­tyw­ne ani­ma­cje w języ­ku Scratch.

zdję­cie w gale­rii