Wstęp na teren szkoły od 6:00 do 19:30

Od 12 czerw­ca teren Szko­ły będzie zamy­ka­ny w godzi­nach 20:00 – 6:00. Pro­si­my wszyst­kich o opusz­cza­nie tere­nu (boisko, plac przed szko­łą itd.) chwi­lę wcze­śniej.