Mały Mistrz Sprawności 2017

W dniu dzi­siej­szym 21. 06. 2017 odbył się uro­czy­sty apel na, któ­rym wrę­czo­no nagro­dy, dyplo­my za udział w róż­nych kon­kur­sach szkol­nych i mię­dzysz­kol­nych.

Na zakoń­cze­nie trwa­ją­ce­go przez cały rok Tur­nie­ju Małe­go Mistrza Spraw­no­ści każ­dy uczeń z klas I-III otrzy­mał medal. Przez cały rok ucznio­wie zma­ga­li się z róż­ny­mi zada­nia­mi poko­nu­jąc swo­je sła­bo­ści ucząc się cier­pli­wo­ści w zdo­by­wa­niu nowych umie­jęt­no­ści. Gra­tu­lu­ję uczniom ‚dzię­ku­ję wycho­waw­com za pomoc w dosko­na­le­niu róż­nych umie­jęt­no­ści rucho­wych i wspie­ra­niu ich roz­wo­ju psy­cho­ru­cho­we­go.

Wię­cej zdjęć w gale­rii