Wkręć się i pomagaj” — podsumowanie akcji

Sza­now­ni Rodzi­ce i Opie­ku­no­wie,
Kocha­ni Ucznio­wie,
Sza­now­ni Pra­cow­ni­cy Szko­ły,

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią prze­ka­zu­ję Wam wiadomość,że przez cały ten rok szkol­ny wspól­nie zebra­li­śmy 590 kg nakrę­tek.
Od momen­tu pod­pi­sa­nia umo­wy w lutym 2016 z Fun­da­cją Hospi­cyj­ną , dla któ­rej zbie­ra­my nakręt­ki prze­ka­za­li­śmy ich do dziś 830 kg.

Ogrom­nie dzię­ku­ję za zaan­ga­żo­wa­nie całych rodzin w akcję “Wkręć się i poma­gaj”.

Dzię­ki Waszym wiel­kim ser­com i prze­ka­za­nym nakręt­kom poma­ga­my speł­niać dzie­ciom marze­nia w gdań­skich hospi­cjach.

Akcja “Wkręć się i poma­gaj” zosta­nie wzno­wio­na od wrze­śnia.

Opie­kun SU kl.4–6


Pobierz wer­sję PDF

Pobierz wer­sję PDF