Wycieczka kl.4B i 4C do krainy egzotycznych zwierząt


20 czerw­ca kla­sy 4B i 4C wraz z wycho­waw­czy­nia­mi i p.Katarzyną Kobal­czyk wyru­szy­li w podróż na Kaszu­by do malow­ni­czo poło­żo­ne­go Tuchli­na.

Na począt­ku obej­rze­li film “Sea Rex 3D. Podróż do pre­hi­sto­rycz­ne­go świa­ta” i wspól­nie z Julią podró­żo­wa­li w cza­sie – z nowo­cze­sne­go akwa­rium do okre­su tria­su, jury i kre­dy.
Odkry­wa­li pod­wod­ny świat zamiesz­ka­ny przez Lio­pleu­ro­do­ny, Ela­smo­zau­ry i Szo­ni­zau­ry, wła­da­ją­ce naszą pla­ne­tą dłu­go przed dino­zau­ra­mi.

W Tuchli­nie oby­dwie kla­sy z zachwy­tem słu­cha­ły infor­ma­cji o: gadach, pła­zach, rybach i pta­kach egzo­tycz­nych, któ­re zamiesz­ku­ją Park Edu­ka­cyj­ny Zoo — Egzo­tycz­ne Kaszu­by.

Nie­któ­rzy wyka­za­li się odwa­gą pozu­jąc do zdjęć z egzo­tycz­ny­mi oka­za­mi.

Wię­cej zdjęć w gale­rii