I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym “Mam prawo do nauki, mam prawo do zabawy, mam prawo do wypoczynku”

W dniu 26 maja 2017r. w SP 86 odby­ła się III edy­cja Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go “Mam pra­wo do nauki, mam pra­wo do zaba­wy, mam pra­wo do wypo­czyn­ku”. Mar­ty­na Łago­dziń­ska z kl. Ia zdo­by­ła I miej­sce.

Gra­tu­lu­je­my!!!