Wkręć się i pomagaj

Dro­dzy ucznio­wie i ich Opie­ku­no­wie,

rusza na nowo od wrze­śnia w naszej szko­le akcja “Wkręć się i poma­gaj ” zor­ga­ni­zo­wa­na przez Fun­da­cję Hospi­cyj­ną w Gdań­sku.

Jestem ogrom­nie wdzięcz­na za każ­dą ilość nakrę­tek zebra­nych do tej pory, dzię­ki któ­rym poma­ga­my pod­opiecz­nym w Dzie­cię­cym Hospi­cjum w Gdań­sku.

Pamię­taj­my, że nakręt­ka to nie­wiel­ki przed­miot, sys­te­ma­tycz­nie zbie­ra­ny, może wie­le zdzia­łać dobre­go.

1 kg pla­sti­ko­wych nakrę­tek to śred­nio 80 gro­szy.
W sku­pie tona nakrę­tek kosz­tu­je oko­ło 800 zł.

Opie­kun SU kl.4–7