Bezpieczna droga do szkoły

W mija­ją­cym tygo­dniu kla­sy I i II z wycho­waw­ca­mi wzię­ły udział w zaję­ciach doty­czą­cych bez­piecz­nej dro­gi do szko­ły, któ­re pro­wa­dzi­ła pani Joan­na Kocha­nek. Poprzez zaba­wę z wyko­rzy­sta­niem zesta­wu Auto­cho­dzik dosko­na­li­li umie­jęt­ność poru­sza­nia się po dro­gach zgod­nie z prze­pi­sa­mi ruchu dro­go­we­go.

Wię­cej zdjęć w gale­rii