Zapraszamy na zebrania

Wszyst­kich Rodzi­ców zapra­sza­my na zebra­nia z wycho­waw­ca­mi, któ­re odbę­dą się 12 wrze­śnia.

Przed­sta­wi­cie­li Rodzi­ców, któ­rzy zosta­ną wybra­ni w wyni­ku wybo­rów do Rad Oddzia­ło­wych, zapra­sza­my na zebra­nie Rady Rodzi­ców 14 wrze­śnia na godz. 17:30.