Konkurs Mundurkowy

Uwa­ga Ucznio­wie!

Ogła­sza­my Kon­kurs na Naj­le­piej Ubra­ną Kla­sę.

W roku szkol­nym 2017/2018 przed­sta­wi­ciel Samo­rzą­du Uczniow­skie­go będzie kon­tro­lo­wał mun­dur­ki w kla­sach. Bądź­cie przy­go­to­wa­ni w każ­dym dniu tygo­dnia, bo nie ma żad­nej regu­ły, kie­dy zawi­ta do Waszej kla­sy. Pamię­taj­cie, że bie­rze­my pod uwa­gę wszyst­kich uczniów w kla­sie. Jeden uczeń nie nosi mun­dur­ka — tra­ci cała kla­sa.

Kla­sa, któ­ra zwy­cię­ży w cało­rocz­nej rywa­li­za­cji ma szan­sę na miłą nie­spo­dzian­kę.

Napraw­dę war­to!!!