Oznaczanie wysokości na mapie — gipsowe prace II B

Przy oka­zji omó­wie­nia kra­jo­bra­zów wystę­pu­ją­cych w Pol­sce, kla­sa IIb pozna­wa­ła kolo­ry, któ­ry­mi ozna­cza się wyso­ko­ści na mapie. Góry, wyży­ny i nizi­ny, któ­re stwo­rzy­li­śmy z ban­da­ża gip­so­we­go pomo­gły nam utrwa­lić te wia­do­mo­ści.

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii