Szlakiem patrona szkoły”- klasa IIa

19 wrze­śnia wybra­li­śmy się z prze­wod­ni­kiem PTTK do Gdańska.

Zwie­dza­li­śmy miej­sca zwią­za­ne z naszym patronem.

Wie­my już, gdzie się uro­dził, prze­by­wał i pra­co­wał Jan Heweliusz.

Mamy nadzie­ję, że zapa­mię­ta­my jego, jako słyn­ne­go astronoma.

Zwie­dza­li­śmy;
1. Uli­cę Jana Heweliusza
2. Skrzy­żo­wa­nie ulic Korzen­nej i Heweliusza
3. Ratusz Sta­re­go Miasta
4. Pomnik Hewe­liu­sza i Malo­wi­dło Północne
5. Kościół św. Kata­rzy­ny –miej­sce, w któ­rym jest grób Heweliusza
6. Róg ulic Gro­bla IV i Straganiarskiej
7. Kościół św. Jana — miej­sce chrztu Heweliusza
8. Ratusz Głów­ne­go Miasta

Naj­bar­dziej podo­bał się nam Kościół św.Jana.;

-„ bo w nim sły­chać bez mikrofonu”

-„bo w nim jest tak sta­ro i są kon­cer­to­we krze­sła”..- to jed­ne z wie­lu wypo­wie­dzi dzie­ci z kla­sy IIa

Wycho­waw­czy­ni –Miro­sła­wa Szyling

Wię­cej zdjęć w galerii