Szlakiem patrona szkoły”- klasa IIa

19 wrze­śnia wybra­li­śmy się z prze­wod­ni­kiem PTTK do Gdań­ska.

Zwie­dza­li­śmy miej­sca zwią­za­ne z naszym patro­nem.

Wie­my już, gdzie się uro­dził, prze­by­wał i pra­co­wał Jan Hewe­liusz.

Mamy nadzie­ję, że zapa­mię­ta­my jego, jako słyn­ne­go astro­no­ma.

Zwie­dza­li­śmy;
1. Uli­cę Jana Hewe­liu­sza
2. Skrzy­żo­wa­nie ulic Korzen­nej i Hewe­liu­sza
3. Ratusz Sta­re­go Mia­sta
4. Pomnik Hewe­liu­sza i Malo­wi­dło Pół­noc­ne
5. Kościół św. Kata­rzy­ny –miej­sce, w któ­rym jest grób Hewe­liu­sza
6. Róg ulic Gro­bla IV i Stra­ga­niar­skiej
7. Kościół św. Jana — miej­sce chrztu Hewe­liu­sza
8. Ratusz Głów­ne­go Mia­sta

Naj­bar­dziej podo­bał się nam Kościół św.Jana.;

-„ bo w nim sły­chać bez mikro­fo­nu”

-„bo w nim jest tak sta­ro i są kon­cer­to­we krze­sła”..- to jed­ne z wie­lu wypo­wie­dzi dzie­ci z kla­sy IIa

Wycho­waw­czy­ni –Miro­sła­wa Szy­ling

Wię­cej zdjęć w gale­rii