Warsztaty przeciwdziałania przemocy i agresji

W minio­ny tygo­dniu roz­po­czę­li­śmy w naszej szko­le cykl warsz­ta­tów doty­czą­cych prze­ciw­dzia­ła­nia prze­mo­cy i agre­sji. Zaję­cia­mi pro­wa­dzo­ny­mi przez Sto­wa­rzy­sze­nie Prak­ty­ków Pro­fi­lak­ty­ki Spo­łecz­nej zosta­ną obję­ci nie­mal wszy­scy nasi ucznio­wie. Dzię­ki tym zaję­ciom będą mogli dosko­na­lić umie­jęt­ność dostrze­ga­nia i nazy­wa­nia prze­ży­wa­nych emo­cji oraz wyra­ża­nia ich nie­de­struk­cyj­ny spo­sób.

Wię­cej zdjęć w gale­rii