Festyn szkolny

W sobo­tę 30 wrze­śnia w naszej szko­le odbył się festyn. Atrak­cji nie bra­ko­wa­ło.

Ogrom­ną popu­lar­no­ścią cie­szy­ła się dmu­cha­na zjeż­dżal­nia oraz pla­cyk zabaw z kul­ka­mi. Kolej­ka po losy lote­rii fan­to­wej nie zmniej­sza­ła się ani na chwi­lę. W kąci­kach kre­atyw­nych moż­na było wyko­rzy­stać lub odkryć swo­je talen­ty pla­stycz­ne i przy­go­to­wać kolo­ro­we cho­rą­giew­ki, barw­ne opa­ski oraz guzi­ko­we drze­wa. Nie bra­ko­wa­ło też chęt­nych do stwo­rze­nia balo­no­wych zwie­rza­ków. Moż­na było spró­bo­wać swo­ich sił w torach prze­szkód, zagrać w ogrom­ne war­ca­by lub domi­no albo pusz­czać duże bań­ki mydla­ne. Chęt­ni czy­tel­ni­cy  mie­li oka­zję przy­gar­nąć książ­kę uwal­nia­ną przez przed­sta­wi­cie­li biblio­te­ki.  Na jed­nym ze sta­no­wisk była oka­zja do spraw­dze­nia swo­jej wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakre­su pierw­szej pomo­cy. Jesz­cze dłu­go po zakoń­cze­niu festy­nu czyn­ny był salo­nik fry­zjer­ski, w któ­rym moż­na było nadać nowy kolor koń­ców­kom swo­ich wło­sów.

Nie­wąt­pli­we atrak­cje zapew­ni­li  przed­sta­wi­cie­le Stra­ży Pożar­nej oraz Miej­skiej. Chęt­ni mogli wsiąść do wozów i obej­rzeć ich wypo­sa­że­nie.

O opra­wę muzycz­ną zadbał nie­za­wod­ny DJ Kriss Van Klo­cek, a czas festy­nu swo­imi wystę­pa­mi uświet­nił mło­dy per­ku­si­sta Boguś Kowal z kla­sy Ib oraz zespół “Mło­da epka” zwią­za­ny ze Sto­wa­rzy­sze­niem 180 Stop­ni.

Dzię­ki tro­sce Rodzi­ców nikt nie pozo­stał głod­ny. Wspa­nia­łe cia­sta cie­szy­ły oczy i pod­nie­bie­nia, a kieł­ba­ski z gril­la doda­wa­ły sił.

To był uda­ny dzień 🙂

Wię­cej zdjęć w gale­rii