Spotkanie z triathlonistą

19 wrze­śnia, w ramach nagro­dy za uczest­nic­two w Rowe­ro­wym Maju, kla­sa VB spo­tka­ła się z tria­th­lo­ni­stą i mistrzem MTB p.Bartoszem Bana­chem, któ­ry opo­wia­dał o swo­ich suk­ce­sach, zawo­dach i przy­go­dach pod­czas nich m.in. w Male­zji.

Ucznio­wie z zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­li opo­wie­ści gościa. Pozna­li budo­wę dwóch rowe­rów, któ­ry­mi prze­mie­rza kilo­me­try pol­ski tria­th­lo­ni­sta.

Na koniec spo­tka­nia było kil­ka kon­ku­ren­cji spor­to­wych z drob­ny­mi upo­min­ka­mi dla naj­lep­szych a tak­że wspól­ne zdję­cie.

Wię­cej zdjęć w gale­rii