Wybory Samorządu Uczniowskiego

2 paź­dzier­ni­ka odby­ły się wybo­ry nowe­go Zarzą­du Samo­rzą­du Uczniow­skie­go kl.4–7.

Kan­dy­da­tów było 8. Dzię­ki pomo­cy Nad­ii i Wero­ni­ki z 5B, wybo­ry odby­ły się spraw­nie.

 

A oto nowy Zarząd SU kl.4–7:
Prze­wod­ni­czą­ca SU
Nata­lia Dre­wek 6B
Zastęp­cy
Gabrie­la Szwejk 7A
Piotr Żukow­ski 6A
Jakub Kaczyń­ski 4B.

 

Ser­decz­nie wszyst­kim gra­tu­lu­ję
opie­kun SU kl.4–7

Wię­cej zdjęć w gale­rii