Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia — kl.IVa

Z oka­zji VII Świa­to­we­go Dnia Tablicz­ki Mno­że­nia ucznio­wie z kla­sy IVa uczest­ni­czy­li w Wiel­kim Egza­mi­nie z Tablicz­ki Mno­że­nia w Cen­trum Hewe­lia­num. , a tak­że zwie­dzi­li wysta­wę pt. „Łami­głów­ka”.

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii