Medal dla Kornelii

W sobo­tę 23 wrze­śnia w Rumi odby­ły się zawo­dy Pome­ra­nia CUPVIII Puchar Pomo­rza w kara­te WKF. Były to pierw­sze zawo­dy po waka­cyj­nej prze­rwie — dosko­na­ły spraw­dzian naszej for­my.

W zawo­dach wzię­ło udział 387 zawod­ni­ków z 31 klu­bów, zarów­no z Pol­ski, jak i z Rosji oraz Tur­cji. Wśród nich do wal­ki sta­wi­ło się 17 zawod­ni­ków Son­kei.

Dzię­ki wal­ce do koń­ca i zaan­ga­żo­wa­niu zdo­by­li­śmy łącz­nie 24 meda­le, w tym 11 zło­tych, 9 srebr­nych i 4 brą­zo­we. Pozwo­li­ło nam to zająć 2 MIEJSCE w kla­sy­fi­ka­cji meda­lo­wej.

Kor­ne­lia Zubek zdo­by­ła brą­zo­wy medal w kate­go­rii KUMITE INDYWIDUALNE Kadet­ki 14–15 lat [-47 kg].

tre­ner Bar­tosz Wzo­rek

Wię­cej zdjęć w gale­rii