Klasa Ib w galerii

22 XI 2017r. odwie­dzi­li­śmy Pra­cow­nię Arty­stycz­ną  „Mew­ka”. Tu podzi­wia­li­śmy Latar­nię Mor­ską wyko­na­ną przez miesz­kań­ców Nowe­go Por­tu. Naj­młod­szy arty­sta, któ­ry wyko­ny­wał latar­nię  miał 11 mie­się­cy, a naj­star­szy ponad 90 lat. Nata­lia Buc­ka i Helen­ka Woja­kow­ska dziew­czyn­ki z naszej kla­sy są współ­au­tor­ka­mi latar­ni.

W Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej „Łaź­nia II” uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach pla­stycz­nych. Pod okiem instruk­tor­ki pani Anny Meronk wyko­ny­wa­li­śmy szki­ce kafli cera­micz­nych „Pod­wod­ny świat”.

Wię­cej zdjęć w gale­rii