Warsztaty przedsiębiorczości na Stadionie Energa

W dniu 17 listo­pa­da 2017 kla­sa 6C i 6A bra­ła udział w Warsz­ta­tach Przed­się­bior­czo­ści , któ­re mia­ły miej­sce na Sta­dio­nie Ener­ga w Let­nie­wie.
 
Dowie­dzie­li­śmy się w jaki spo­sób wyglą­da zarzą­dza­nie tak wiel­kim obiek­tem, skąd bio­rą się fun­du­sze na finan­so­wa­nie wie­lu przed­się­wzięć, kto i w jaki spo­sób reali­zu­je swo­je zada­nia.
 
Wiel­ką radość spra­wi­ła nam moż­li­wość prze­by­wa­nia w sali  gdzie odby­wa­ją się kon­fe­ren­cje pra­so­we zna­ko­mi­tych sław pił­ki noż­nej, jak rów­nież w szat­ni pił­ka­rzy, w pomiesz­cze­niach dla tre­ne­rów. Zwie­dzi­li­śmy lożę Vip a na boisko wpro­wa­dzo­no nas tym samym wej­ściem , któ­rym wpro­wa­dza­ni są pił­ka­rze i sędzio­wie.
 
Zwień­cze­niem naszych cie­ka­wych warsz­ta­tów była wizy­ta w Muzeum Histo­rii Lechii Gdańsk- wra­że­nia nie­sa­mo­wi­te nie do opi­sa­nia to trze­ba same­mu zoba­czyć i prze­żyć.
 
Gorą­co pole­ca­my!

Wię­cej zdjęć w gale­rii