21 listopada — Dzień Tumbo

Pro­gram “Tum­bo Poma­ga” powstał, by pomóc dzie­ciom i mło­dzie­ży w żało­bie oraz ich rodzi­com, opie­ku­nom i nauczy­cie­lom, któ­rzy towa­rzy­szą im w tych trud­nych chwi­lach.
Nasza szko­ła włą­czy­ła się do akcji TUMBO POMAGA.
Uczen­ni­ce z kl.7c Pau­li­na Pro­śniew­ska, 5B Wik­to­ria Sokół oraz z  7a Patry­cja Sie­roc­ka oraz Syl­wia Masiul wyko­na­ły pla­ka­ty infor­mu­ją­ce o Dniu soli­dar­no­ści z dzieć­mi i mło­dzie­żą w żało­bie.

Przez cały dzień, rów­nież w cza­sie zebrań z rodzi­ca­mi były zbie­ra­ne przez przed­sta­wi­cie­li SU dat­ki do spe­cjal­nej pusz­ki z logo akcji.

Wię­cej zdjęć w gale­rii