24 listopada — Dzień z Misiem

Samo­rząd Szkol­ny klas 4–7 zor­ga­ni­zo­wał w dniu 24.11 Dzień z misiem. Oprócz tra­dy­cyj­ne­go misia poja­wi­ły się inne maskot­ki, któ­rych wła­ści­cie­le twier­dzi­li, że nazy­wa­ją się Miś.

Bar­dzo dzię­ku­je­my za wspól­ny rado­sny dzień.

SU z opie­ku­nem

Wię­cej zdjęć w gale­rii