Zapraszamy na Turniej mikołajkowy

Ser­decz­nie zapra­sza­my uczniów klas 4, 5, 6, 7 wraz z Rodzi­na­mi do udzia­łu w IV już RODZINNYM TURNIEJU MIKOŁAJKOWYM NA SPORTOWO, któ­ry odbę­dzie się w naszej szko­le w dniu 2 grud­nia /sobota/
kl. 4-godz.9.00
kl. 5-godz.10.30
kl. 6 i 7-godz.12.00.
 Pro­szę zabrać strój spor­to­wy, obu­wie na zmia­nę oraz obo­wiąz­ko­wo uśmiech i dobry humor.
 
Ser­decz­nie zapra­sza­my
Dyrek­cja szko­ły oraz gro­no peda­go­gicz­ne.
Ze spor­to­wym pozdro­wie­niem
nauczy­cie­le wycho­wa­nia fizycz­ne­go.