Natalia Bucka z klasy I B zwyciężczynią Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Z biegiem Wisły”

23 XI 2017r. w Biblio­te­ce Peda­go­gicz­nej odbył się Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Recy­ta­tor­ski „Z bie­giem Wisły” dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych.

W kate­go­rii klas 0–1 pierw­sze miej­sce zaję­ła uczen­ni­ca naszej szko­ły Nata­lia Buc­ka z kla­sy IB.

Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

Wię­cej zdjęć w gale­rii