Zaproszenie na spotkanie inaugurujące kampanię “Uważni rodzice”

Prze­ka­zu­je­my zapro­sze­nia Fun­da­cji Daje­my Dzie­ciom Siłę na spo­tka­nie inau­gu­ru­ją­ce kam­pa­nię “Uwa­zni rodzi­ce” doty­czą­cą bez­pie­czeń­stwa dzie­ci w Inter­ne­cie oraz postaw rodzi­ców, któ­re chro­nią dzie­ci.
Na uro­czy­stość, część wykła­do­wą i pre­mie­rę fil­mu przy­go­to­wa­ne­go w ramach kam­pa­nii “Uważ­ni Rodzi­ce” w dniu 4 grud­nia br. moż­na zapi­sy­wać się przez por­tal edu­ka­cyj­ny Fun­da­cji.
 

Wię­cej infor­ma­cji i zapi­sy tutaj