V Wojewódzki Konkurs Frazeologiczny

Czte­rech uczniów z kla­sy 5B: Maria Domi­ni­kow­ska, Wero­ni­ka Jure­wicz, Nor­bert Kozi­kow­ski i Jakub Zawadz­ki, prze­ży­ło przy­go­dę ze związ­ka­mi fra­ze­olo­gicz­ny­mi i przy­sło­wia­mi pod­czas V Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Fra­ze­olo­gicz­ne­go “Rusz gło­wą nad fra­ze­olo­gią” w SP50.

Każ­dy z uczest­ni­ków otrzy­mał kil­ka upo­min­ków oraz dyplom uczest­nic­twa w kon­kur­sie.

Wię­cej zdjęć w gale­rii