Wychowanie do życia w rodzinie

Poni­żej oraz w zakład­ce DOKUMENTY moż­na zapo­znać się z tema­ta­mi zajęć z wycho­wa­nia do życia w rodzi­nie, któ­re reali­zo­wa­ne są w naszej szko­le w ramach pro­gra­mu “Moje dora­sta­nie” Boże­ny Strze­miecz­nej.