Zgłoś się do Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK

Wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni wzię­ciem udzia­łu w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Nauk Przy­rod­ni­czych ŚWIETLIK mogą zgła­szać się do 26 stycz­nia do pani Doro­ty Raczyń­skiej. Zapi­sy wią­żą się z wpła­tą 10 zł.

Zachę­ca­my!