Hymn Szkoły

W tym tygo­dniu będzie­my obcho­dzić kolej­ną rocz­ni­cę uro­dzin i śmier­ci nasze­go patro­na — Jana Hewe­liu­sza.

Z tej oka­zji w zakład­ce O SZKOLE poja­wił się tekst i nagra­nie szkol­ne­go hym­nu.

Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia i przy­po­mnie­nia sobie tek­stu i melo­dii.

Hymn szko­ły