XIII Megaolimpiada Wiedzy

24 stycz­nia ucznio­wie z klas 2 byli na XIII Mega­olim­pia­dzie Wie­dzy pod patro­na­tem Pomor­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty w Gdań­skiej Szko­le Pod­sta­wo­wej “Lin­gwi­sta” . Domi­ni­ka Gaba­ra i Szy­mon Bed­narz z kl. II b spró­bo­wa­li swo­ich sił w kon­kur­sie mate­ma­tycz­no — przy­rod­ni­czym a Ania Karaś i Tomek Felik­siak z kl. II a w kon­kur­sie orto­gra­ficz­nym. Pierw­sze koty za pło­ty… Wyni­ki wkrót­ce!

Wię­cej zdjęć w gale­rii