Dzień kolorowy karnawałowy

Dzień przed obcho­da­mi Dnia Patro­na Samo­rząd Uczniow­ski usta­no­wił Dniem kolo­ro­wym kar­na­wa­ło­wym.

Nie­zwy­kłe stro­je i rado­sne obli­cza uczniów wpra­wi­ły wszyst­kich w dobry nastrój przed feria­mi.

SU wraz z opie­ku­nem

Ps.Szykujcie stro­je na luty — stro­je czer­wo­ne.

Wię­cej zdjęć w gale­rii