Projekt “My uniform”

Na zaję­ciach języ­ka angiel­skie­go oprócz tra­dy­cyj­nej nauki słó­wek, pisa­nia, czy­ta­nia, mówie­nia wyko­nu­je­my tak­że roz­ma­ite pro­jek­ty.
Kla­sa III D two­rzy­ła na stycz­nio­wej lek­cji angiel­skie­go wła­sne pro­to­ty­py mun­dur­ków szkol­nych w ramach pro­jek­tu “My uni­form”.

Wię­cej zdjęć w gale­rii