Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13–15 lat?” — zaproszenie dla Rodziców

Poni­żej zamiesz­cza­my zapro­sze­nie oraz kar­tę zgło­sze­nio­wą na bez­płat­ną kon­fe­ren­cję pt.“Jak pra­co­wać pro­fi­lak­tycz­nie z dziec­kiem w wie­ku 13–15 lat?”, któ­ra odbę­dzie się 4 kwiet­nia 2018r. w Zespo­le Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr2 w Gdań­sku-Oso­wej.