Szkoła dla Rodziców Nastolatka

Gdań­skie Cen­trum Pro­fi­lak­ty­ki Uza­leż­nień 10 kwiet­nia br. roz­po­czy­na pro­gram „Szko­ła dla Rodzi­ca Nasto­lat­ka”, skie­ro­wa­ny do osób, któ­re ukoń­czy­ły I poziom „Szko­ły dla Rodzi­ców” i  któ­rych dzie­ci mają 12–15 lat.
Wiek nasto­let­ni jest cza­sem trud­nym zarów­no dla mło­dych ludzi jak i dla ich rodzi­ców.
Jak komu­ni­ko­wać się ze sobą?
Jak docho­dzić do poro­zu­mie­nia?
Jak egze­kwo­wać  sta­wia­ne wyma­ga­nia ?
Jak chro­nić dziec­ko przed nie­bez­pie­czeń­stwa­mi „doro­słe­go życia”?
Na te i wie­le innych pytań będzie­cie Pań­stwo mogli odpo­wie­dzieć sobie bio­rąc udział w zaję­ciach.
W cza­sie warsz­ta­tów na dwóch  spo­tka­niach prze­wi­du­je­my rów­nież obec­ność Waszych pociech!
Zaję­cia są bez­płat­ne!
„Szko­łę dla Rodzi­ca Nasto­lat­ka” popro­wa­dzą psy­cho­te­ra­peut­ki:
Mał­go­rza­ta  Mont i Anna Szen­tak.
Spo­tka­nia będą odby­wa­ły się raz w tygo­dniu we wtor­ki w godz.16.30–19.00 w sali kon­fe­ren­cyj­nej GCPU poziom -1 ul. Dyrek­cyj­na 5 w Gdań­sku.
Cykl warsz­ta­to­wy prze­wi­du­je 10 spo­tkań.
Oso­by chęt­ne pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny w celu umó­wie­nia się na kon­sul­ta­cję poprze­dza­ją­cą udział:
 (58) 320–44-04 lub 669 979 208 lub 502 430 755 w godz.08.00–15.00