Wizyta w papugarni — kl. 4b i 4c

W dnu 9 mar­ca kla­sy 4b i 4c poje­cha­ły na wyciecz­kę do “Papu­gar­ni” w Gdań­sku. Wizy­ta ta dostar­czy­ła nam wszyst­kim wie­lu nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. Mie­li­śmy moż­li­wość obco­wa­nia z egzo­tycz­ny­mi papu­ga­mi, któ­re były nam zna­ne tyl­ko z ksią­żek, fil­mów.

Kar­mio­ne odpo­wied­nio przy­go­to­wa­nym pokar­mem sia­da­ły nam na ramio­nach, gło­wie, grze­ba­ły w kie­sze­niach spodni, dawa­ły się gła­skać, reago­wa­ły na błysz­czą­ce ele­men­ty naszych stro­jów. Nad naszy­mi gru­pa­mi czu­wa­li pra­cow­ni­cy “Papu­gar­ni”, któ­rym jeste­śmy wdzięcz­ni za przy­bli­że­nie nam wie­dzy na temat tych prze­pięk­nych pta­ków.

Na pamiąt­kę zosta­ły zdję­cia i cie­ka­we wspo­mnie­nia. Pomy­sło­daw­cą inspi­ru­ją­cej i poucza­ją­cej wyciecz­ki byli rodzi­ce kla­sy 4 b. Wra­że­nia pozo­sta­ną na dłu­go. 

Wię­cej zdjęć w gale­rii