Rekolekcje Wielkopostne 2018

5–7 mar­ca odby­ły się Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne w koście­le św. Jadwi­gi Ślą­skiej, w któ­rych uczest­ni­czy­li ucznio­wie i nauczy­cie­le naszej szko­ły.

Pierw­sze­go dnia ucznio­wie kla­sy 6 B przed­sta­wi­li scen­kę pod tytu­łem “Syn Mar­no­traw­ny “, następ­ne­go dnia 6C wystą­pi­ła z pan­to­mi­mą “Grzech”, trze­cie­go dnia 4B zapre­zen­to­wa­ła insce­ni­za­cję “Miłość Jezu­sa”. Reko­lek­cje pro­wa­dził o.Jacek Bur­nus, redemp­to­ry­sta.
 

Wię­cej zdjęć w gale­rii