Dzień otwarty 2018

Za nami kolej­ny DZIEŃ OTWARTY naszej szko­ły. Rów­nież w tym roku ucznio­wie i nauczy­cie­le przy­go­to­wa­li sze­reg atrak­cji, aby poka­zać odwie­dza­ją­cym nas Przed­szko­la­kom, że szko­ła to miej­sce nauki, ale i dobrej zaba­wy. Goście mogli odwie­dzić “Kuch­ci­ko­wo”, gdzie ser­wo­wa­no pysz­ne gofry, prze­nieść się w Kra­inę Baśni, poba­wić się masą pla­stycz­ną, poczuć się jak mały badacz, wziąć udział w zaję­ciach świe­tli­co­wych, spor­to­wych, mate­ma­tycz­nych, odwie­dzić sta­no­wi­sko dla pasjo­na­tów węd­kar­stwa oraz poba­wić się robo­ta­mi LEGO. W tym cza­sie Rodzi­ce mie­li oka­zję poroz­ma­wiać ze spe­cja­li­sta­mi i uzy­skać odpo­wie­dzi na nur­tu­ją­ce ich pyta­nia. Dyżur peł­ni­li m.in. psy­cho­log i logo­pe­da.

Wię­cej zdjęć w gale­rii