Interaktywna lekcja religii

9 mar­ca odby­ła się Inte­rak­tyw­na lek­cja reli­gii pod tytu­łem “Spo­tka­nie ze św. Pio­trem Apo­sto­łem”. Udział bra­ły kla­sa 5C i 6C. Ucznio­wie pozna­wa­li histo­rię życia i powo­ła­nia pierw­sze­go papie­ża św. Pio­tra Apo­sto­ła, naj­bliż­sze­go współ­pra­cow­ni­ka Pana Jezu­sa.

Wię­cej zdjęć w gale­rii