Konkurs „Wejdź w tajemniczy świat książki”

Zapra­sza­my wszyst­kich uczniów klas 2–7 do kon­kur­su pla­stycz­ne­go na rekla­mę jed­nej prze­czy­ta­nej książ­ki z poda­nej listy(Lista pozy­cji książ­ko­wych w regu­la­mi­nie). Biblio­te­ka szkol­na Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 55 i filia nr 41 WiMBP ser­decz­nie zapra­sza!!!