Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny “Ssaki Polski”

Gru­pa 01
Mamy to!!!
Oli­wia Bystrzak, Bar­ba­ra Karaś, Julia Swir­kow­ska zaję­ły III miej­sce w Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Przy­rod­ni­czo-Pla­stycz­nym  “Ssa­ki Pol­ski”.
Gra­tu­la­cje!!!
 

Wię­cej zdjęć w gale­rii