Dzień Świętego Patryka

Dzi­siaj w naszej szko­le zazie­le­ni­ło się. Były zdję­cia z Lepre­chaun oraz quiz wie­dzy o Dniu Św. Patry­ka obcho­dzo­nym 17.03.
Na zaję­ciach języ­ka angiel­skie­go były roz­ma­ite qiu­zy o Irlan­dii oraz inne w apli­ka­cji kahoot.com.

Wię­cej zdjęć w gale­rii